Dolina Dolnej Kwisy

Dolina Dolnej Kwisy

Obszar utworzony z myślą o ochronie rzadkich owadów min. ważek – trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) i zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis). Oprócz nich, na szczególną uwagę zasługuje pachnica dębowa – chroniony chrząszcz, zasiedlający dziuplaste lipy, wierzby, czereśnie i dęby. Różnorodność organizmów, które zamieszkują aleje i zadrzewienia w znacznym stopniu odbiega od stosunkowo ubogich pod tym względem monokultur leśnych. Obszar Doliny Dolnej Kwisy jest również miejscem występowania 3 bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej – czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), jelonka rogacza (Lucanus cervus), oraz nielicznego kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo).