Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż tablic – informacyjnych, kierunkowych, turystycznych – w kluczowych punktach Doliny Dolnej Kwisy” w ramach realizowanego projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie graficzne tablic wraz z montażem 34 szt. tablic – informacyjnych, kierunkowych, turystycznych. Tablice należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 9 września 2014 r. do godz. 15:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), faxem, osobiście.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

logo-program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

nfosigw

 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej