Konsultacje dolnośląskiego planu zadań ochronnych

Brzegi_lub_osuszane_dna_zbiornikow_wodnych_ze_zbiorowiskami_z_Littorelletea_Isoeto_Nanojuncetea_1_news_image_big_gallery[1]

Konsultacje dolnośląskiego planu zadań ochronnych

Zakończyły się prace nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnej Kwisy PLH020050. 4 listopada 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne opracowanego projektu planu, które potrwają do 25 listopada 2014 r.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, pokój 3019 oraz telefonicznie, nr 71 340-68-88, w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, gdzie dostępna jest lista obszarów, dla których opracowywane są plany zadań ochronnych, a także na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej. Dodatkowo z projektem planu zadań ochronnych można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w godz. 7:30 do 15:30 oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwagi i wnioski dotyczące dokumentacji można na składać pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, faxem na nr 71 340-68-06, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl (z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach planów zadań ochronnych”) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.), a także za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 oraz do zgłaszania uwag i wniosków.