Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

W dniu 2 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny na podstawie „Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opartej na Art. 70¹- Art. 705 ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827).
Warunki ogólne i szczególne zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ofertę w formie i treści zgodnej z SIWZ należy złożyć w Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r. do godz. 11:00.
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 10.03.2015 r. o godz. 15.30

Zamawiający 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Adres poczty elektronicznej: woznicka@zielonaakcja.pl