Konferencja podsumowująca projekt rozbudowy szlaku wodnego na Kwisie

konferencja-1606-10

Konferencja podsumowująca projekt rozbudowy szlaku wodnego na Kwisie

W dniu 15 czerwca w malowniczej scenerii Zamku Kliczków nad Kwisą odbyła się konferencja pt. Infrastruktura turystyczna Szlaku Kwisy jako instrument aktywizacji społecznej i ekonomicznej. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu lokalnych działaczy, samorządowców, społeczników i przedstawicieli biznesu z terenu dolnej Kwisy.

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty projektu „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” przez Krzysztofa Szustke – koordynatora projektu. Następnie omówiono wyniki badań ruchu turystycznego i ocenę potrzeb turystów odwiedzających Kwisę przez Mariusza Szykasiuka, Wanda Abram przedstawiła dobrą praktykę, miejscowość tematyczną Ławszową – Leśną Wieś nad Kwisą i jej ofertę związaną z walorami tego terenu.

Mariusz Leszczyński zaprezentował szlaki i działania promocyjne w Borach Dolnośląskich a Katarzyna Kozyra zaprezentowała walory przyrodnicze tergo regionu wraz zagrożeniami i kierunkami ochrony. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją nad zrównoważonym wykorzystaniem walorów przyrodniczych rzeki Kwisy przy rozwoju szlaków turystycznych oraz doposażeniem lokalnej infrastruktury do stopniowo zwiększającej się ilości turystów nad Kwisą.